ALGEMENE VOORWAARDEN

EVENEMENT OVEREENKOMST VOORWAARDEN EN CONDITIES

De persoon (personen) die akkoord gaat (gaan) met dit contract, gekend als "Klant", gaat (gaan) ermee akkoord dat 123Photobooth naar best vermogen photobooth en/of event services zal verlenen, op de manier die in deze Overeenkomst wordt beschreven. Dit is een bindend contract, waarin alle afspraken tussen de partijen zijn opgenomen.

DIENSTPERIODE PHOTO BOOTH

In overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de Klant, stemt 123Photobooth ermee in om een photobooth operationeel te hebben voor een minimum van 80% gedurende deze periode; occasioneel kan het nodig zijn om de activiteiten te onderbreken voor onderhoud van de photobooth.

VOORSCHOT EN BETALING PHOTO BOOTH

Een niet-terugbetaalbaar voorschot van € 200,- is verschuldigd bij akkoord van het contract. Het resterende bedrag moet 10 dagen voor het evenement van de klant betaald worden. De Klant is aansprakelijk voor elke overschrijding van de tijd tegen een kostprijs van € 50,- per uur, die gefactureerd zal worden in stappen van een uur. De Klant stemt ermee in dat naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die 123Photobooth kan hebben, de Klant een vergoeding van € 50,- zal betalen voor alle geboekte cheques die de Klant terugstuurt aan 123Photobooth als betaling voor zijn diensten.

BETALING EVENT 

Wij vragen bij boeking van onze service altijd een betaling van het volledige bedrag vooraf of op de avond zelf.

Na het versturen van onze factuur heeft u tot en met de dag zelf de tijd om deze te betalen, hierna zullen wij beginnen met de te verrichten werkzaamheden.

Alle prijzen die 123Photobooth hanteert zijn inclusief 21% btw en inclusief op en afbouw kosten.

De prijzen zijn exclusief reiskosten vanuit Uithoorn, € 0,40 per kilometer.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat 123Photobooth tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Zo dient de klant ervoor zorg te dragen dat de betreffende (evenement) locatie minimaal 2 uur voorafgaand het evenement aan 123Photobooth beschikbaar wordt gesteld.

123Photobooth levert diensten/ producten zodra het volledige bedrag is voldaan.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Alle materialen die door 123Photobooth worden geleverd voor het event blijven eigendom van 123Photobooth.

Alle afbeeldingen, foto's, schetsen, kleuren, omschrijvingen op de website en social media zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de schade die verricht zijn tijdens het evenement. 

Indien Opdrachtgever om welke reden ook van mening is dat 123Photobooth (een onderdeel van) de Overeenkomst niet naar behoren nakomt, dient hij binnen 3 werkdagen een schriftelijke ingebrekestelling aan 123Photobooth te sturen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te omvatten, zodat 123Photobooth in staat is adequaat te reageren. 

123Photobooth is in overleg met de consument gerechtigd om hoogstens 10% van de overeengekomen prijs af te wijken. 123Photobooth dient de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

123Photobooth heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand de ingang ervan zal ondernemer de prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

Alle materialen die worden geleverd voor de opmaak van de styling van een event zijn en blijven eigendom dan wel in beheer van 123Photobooth. Gepersonaliseerde items mogen in overleg met 123Photobooth worden gehouden. 

Bij spullen die stuk retour komen na afloop van het event, brengen wij dit achteraf in rekening.

Een prijsopgave die is samengesteld uit meerdere diensten en producten verplicht 123Photobooth niet tot het verrichten van de opdracht tegen een deel van de offerte prijs.

Als er spullen worden stuk gemaakt komt dit in rekening voor de klant.

WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

Elk verzoek voor een wijziging van datum, tijd of locatie moet schriftelijk gebeuren ten minste dertig (30) dagen vóór de oorspronkelijke datum van het evenement. Als er geen beschikbaarheid is voor de alternatieve datum, tijd of locatie, wordt de aanbetaling kwijtgescholden en worden er geen diensten geleverd. Bij elke annulering die minder dan dertig dagen voor de datum van het evenement plaatsvindt, worden alle ontvangen betalingen ingehouden. 

PARKEREN

De klant moet zorgen voor een parkeerplaats voor het voertuig van 123Photobooth terwijl hij/zij op het evenement van de klant is. De parkeerplaats moet zich in de nabijheid van de locatie bevinden, en de Klant moet vóór de datum van het evenement de nodige parkeervergunning of -pas bezorgen.

TOEGANG, RUIMTE EN STROOM VOOR DE PHOTOBOOTH

De Klant dient een geschikte ruimte voor de photobooth te regelen op de locatie van de Klant. De ruimte moet vlak, stevig en minstens 15 bij 25 cm zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat toegang mogelijk is. De booth manager beslist op locatie wat de beste plek is voor het gebruiken van de Photo Booth en kijkt hierbij naar de lichtinvallen, achtergronden etcetera. Mocht de klant toch een andere plek kiezen voor het plaatsen van de Photo Booth is de klant zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van de gemaakte foto’s.

De photobooth mag op een buitenlocatie worden geplaatst, mits deze beschermd is tegen weersinvloeden. Bij regen of kans op regen kan de Photo Booth niet buiten worden geplaatst. De verlichting buiten kan onderhevig zijn aan veranderingen, 123Photobooth is hier niet verantwoordelijk voor. De klant is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van de photobooth (110V). De Photo Booth en printer mogen niet door iemand anders verplaatst worden als door de booth manager van die dag. Mocht dit toch gebeuren en levert dit schade op zal dit verhaald worden op de klant.

ONTWERP FRAME

123Photobooth ontwerpt een frame op basis van door de klant aangeleverd materiaal, inclusief logo's, lettertypes, monogrammen en ideeën. Bedrijf zal zorgen voor een ontwerp en twee revisies, extra revisies zullen worden gefactureerd aan de klant tegen € 25 per revisie. Op elk frame staat de tekst 123Photobooth weergegeven, dit zou in overleg kunnen worden aangepast naar 123Photobooth.

PRINTEN

Indien geboekt wordt met onbeperkt aantal prints, kan het voorkomen dat 123Photobooth tijdens het evenement het papier en de inkt moet bijvullen. U kunt contact opnemen met de manager van de booth als het opraakt.

DIVERSE VOORWAARDEN

In het geval 123Photobooth niet in staat is om een werkende photobooth te leveren gedurende ten minste 80% van de serviceperiode, zal de Klant een pro rata bedrag terugbetaald krijgen op basis van het bedrag van de ontvangen service. Indien geen service is ontvangen, is de maximale aansprakelijkheid van 123Photobooth de terugbetaling van alle betalingen die van de Klant zijn ontvangen. Alvorens een partij een actie begint, zal elke partij samenkomen in een poging te goeder trouw om hun geschillen op te lossen. Indien beide partijen er niet in slagen hun geschil op te lossen, stemmen beide partijen ermee in hun geschil voor te leggen aan een neutrale bemiddelaar. Beide partijen gaan akkoord met de jurisdictie, het rechtsgebied en de rechtskeuze van de hoofdzetel van 123Photobooth op het ogenblik van de uitvoering van deze Overeenkomst.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF

De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle verkoop- en servicekosten definitief zijn.